Algemene voorwaarden cursussen en lessen bij De New Yorker.

1.Inschrijven op cursusactiviteiten
1.1 Het cursusjaar van De New Yorker bestaat uit 36 lesweken.
1.2 De New Yorker biedt cursussen en aanverwante activiteiten op het gebied van dans, drama en theater. Op www.denewyorker.nl staat het actuele aanbod, de kosten en het lesrooster vermeld.
1.3 Inschrijven op cursussen en lessen vindt schriftelijk plaats d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Bij minderjarige cursusdeelnemers dient het formulier te zijn getekend door een ouder/verzorger. Bij inschrijving van een nieuw lid rekenen wij eenmalig 10 euro administratiekosten.
1.4 Verplichte (dans)kleding en schoenen van de kledingvoorschriften dienen binnen 3 maanden na inschrijfdatum aangeschaft te worden.

2.Betaling cursusgeld
2.1 Inschrijvingsovereenkomst en plaatsing: met de ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist (of diens ouder(s)/verzorger(s)) een overeenkomst met De New Yorker aan. Bij plaatsing van de cursist in de cursus is de overeenkomst definitief en is de cursist de voor die cursus geldende cursusprijs vanaf de eerste les aan De New Yorker verschuldigd.
2.2 Betalingsdata: voor de jaarcursussen gelden 1 oktober als betalingsdata voor de jaarmachtiging en elke eerste week van de opvolgende maand voor de maandelijkse betalingen.
2.3 Betalingsachterstand: bij betalingsachterstand of uitblijven van betaling van een of meer termijnen rekent De New Yorker 10 euro per schriftelijke aanmaning. Wanneer er na twee schriftelijke aanmaningen nog steeds geen betaling heeft plaatsgevonden is De New Yorker genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De kosten, verbonden aan de invordering van het cursusgeld, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, worden verhaald op degene die het cursusgeld moet voldoen.

3.Tussentijdse beëindiging deelname
3.1 De cursist kan de cursusdeelname tussentijds beëindigen. De tussentijdse uitschrijving dient schriftelijk te geschieden. De verplichting tot betaling blijft van kracht tot het einde van het lopende cursusseizoen of de opgegeven cursusduur in dat seizoen bij lidmaatschap korter dan 1 jaar, behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn:
– verhuizing uit de regio;
– ziekte of ongeval van de cursist, waardoor de cursist om medische redenen langer dan twee maanden niet in staat is de cursus te volgen, na overlegging van een medische verklaring;
– wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan plaatsvinden. Dit ter beoordeling aan De New Yorker.
In deze gevallen restitueert De New Yorker de resterende cursusgeldtermijnen na een schriftelijk verzoek van de cursist of diens ouder/verzorger.

4.Ziekte of afwezigheid docent.
4.1 Bij uitval of ziekte van de docent zal De New Yorker trachten de docent te vervangen.
4.2 Indien het voor De New Yorker niet mogelijk is de docent te vervangen kan de cursist deze les op een andere dag/tijdstip inhalen.

5.Cursusprijs en leeftijdscategorieën
5.1 Leeftijdsgebonden cursussen: bij een aantal cursussen wordt de deelname mede aan de hand van de leeftijd berekend. Peildatum voor de leeftijd is 1 september van het betreffende cursusjaar.
5.2 Op de internetsite: www.denewyorker.nl staat per cursus de actuele prijs vermeld, eventuele wijzigingen voorbehouden.
5.3 De New Yorker zich het recht tot de hoogte van het lesgeld per dansseizoen (september-juni) te indexeren.

6.Vrijblijvende kennismakingslessen/proeflessen
6.1 Cursisten die deel willen nemen aan een van de cursussen hebben de mogelijk om eerst een gratis en vrijblijvende kennismakingsles/proefles te volgen. Na een kennismakingsles/proefles mag de cursist de cursus voortzetten d.m.v. schriftelijke inschrijving.

7.Tussentijds instromen
7.1 Na een proefles gedaan te hebben kunt u ook tussentijds instromen. Na inlevering van het inschrijfformulier wordt er contact met u opgenomen over de plaatsing.
7.2 Het lesgeld wordt bij tussentijdse instroming naar rato berekend. Hiernaast is er 10 euro aan inschrijfkosten verschuldigd.

8.Inschrijvingsdrempel
8.1 Bij elke cursus geldt een minimum drempel voor inschrijvingen. De New Yorker behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de cursus niet te laten plaatsvinden of deze onder voorbehoud te starten met een nader te bepalen eerste termijn. De New Yorker stelt de cursist(en) hiervan schriftelijk op de hoogte.

9.Continuïteit en wijziging docent
9.1 De New Yorker zal er alles aan doen om de continuïteit van uitvoering van een cursus door de in de folder en op de website vermelde docent(en) te bewerkstelligen. De New Yorker heeft echter het recht om, indien daarvoor gegronde redenen zijn, een cursus door een andere docent binnen hetzelfde vakgebied en deskundigheid te laten uitvoeren. De New Yorker stelt hiervan de cursisten tijdig schriftelijk op de hoogte. Cursisten die om deze reden afzien van verdere deelname hebben geen recht op restitutie.

10.Gebruik van beeld- en geluidopnamen voor PR-doeleinden
10.1 De New Yorker mag foto’s, beeld- en geluidsopnamen e.d. van activiteiten, cursussen en cursisten van De New Yorker gebruiken voor publicatie en PR-doeleinden zonder de betreffende personen of diens ouder/verzorger hiervan in kennis te stellen.
10.2 Het auteursrecht op de door medewerkers van De New Yorker gemaakte foto’s, beeld- en geluidsopnames van activiteiten en deelnemers is het intellectuele eigendom van De New Yorker.

11.Aansprakelijkheid en klachten
11.1 De New Yorker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen of activiteiten anderszins van De New Yorker.

12.Choreografieën
12.1 De choreografieën die binnen De New Yorker worden gegeven zijn eigendom van De New Yorker. Kopiëren van deze choreografieën is verboden. Wilt u toch een keer gebruik maken van een choreografie, dan kunt u hiervoor toestemming vragen bij de docent.

13.Rechten van De New Yorker
13.1 De New Yorker kan besluiten de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij het niet tijdig betalen van lesgeld of wangedrag.
13.2 De New Yorker behoudt zich het recht voor om tot wijziging van de informatie in brochures en op de website over te gaan.
13.3 Door de ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cursist of diens ouder/verzorger zich akkoord met deze deelnamevoorwaarden.